26 febr.2024=UN SFERT DE SECOL de la DATA ATRIBUIRII C.I.F.(11490102), adică 26.02.1999-26.02.2024 către Fundația ,,Paul Polidor

Dr.Dumitru Balan

DESPRE PRIMUL VOLUM (2009), DEDICAT RELAŢIILOR DINTRE ROMÂNIA ŞI AZERBAIDJAN: ,,O FILĂ IMPORTANTĂ ÎN RELAŢIA

AZERBAIDJAN-ROMÂNIA

SAU UN ROMÂN DESPRE AZERBAIDJANUL DE AZI”

Fragment din prefaţa volumului

Lideri şi contexte. Relaţiile

româno-azere în aria interferenţelor

(1992-2008) de Paul Polidor

Editura Fundației ,,Paul Polidor”, București (2009)

Prima manifestare culturală româno-azerbaidjană, la care l-am invitat pe Paul Polidor să participe, a fost ocazionată de lansarea cărţii de poezii şi poeme „Timp şi spaţiu” de Bahtiar Vahabzade, la 25 ianuarie 2002, în incinta universităţii bucureştene unde fostul meu student şi emul a recitat cu un remarcabil talent actoricesc două poezii din creaţia marelui poet azerbaidjan. Apoi, treptat, Paul Polidor, prin fundaţia ce-i poartă numele, a devenit un fervent promotor al răspândirii culturii, literaturii şi artei muzicale azerbaidjene în România, un liant trainic al bunelor relaţii de prietenie dintre ţara noastră şi Republica Azerbaidjan.

În multiple ipostaze de poet, traducător, compozitor, cântăreţ, editor, organizator de festivaluri şi spectacole în mediul preşcolar, şcolar şi liceal (dar nu numai), el şi-a etalat harul şi măiestria în slujba promovării sistematice şi perseverente a marilor valori spirituale azerbaidjene, devenite accesibile poporului român în ultima perioadă.

Truda inspirată a lui Paul Polidor s-a concretizat atât în casete audio şi compact discuri cu vibrante şi memorabile cântece, compuse (pe versurile poeţilor azerbaidjeni) şi interpretate cu seducătoare naturaleţe chiar de către compozitor, cât şi în volumele despre literatura şi arta azerbaidjană, despre lupta poporului azerbaidjan pentru independenţă, despre liderul naţional Heydar Aliev ş.a. Absolvent strălucit al Universităţii din Bucureşti în 1987 (Facultatea de Filologie), Paul Polidor a optat apoi să realizeze un masterat în istorie la Universitatea „Spiru Haret” (Facultatea de Istorie, Muzeologie şi Arhivistică) pentru a studia şi aprofunda mai bine chestiunea interferenţelor româno- azerbaidjene din perioada 1992-2008. Este o lucrare unicat de tip universitar*, pe tema respectivă, elaborată cu pasiune şi acribie de către un român, implicat direct în lărgirea şi consolidarea relaţiilor româno-azerbaidjene. Contactele personale ale autorului cu eminenţi reprezentanţi ai Azerbaidjanului de azi l-au ajutat în perceperea corectă a năzuinţelor şi a preocupărilor poporului azer. E un studiu original, axat pe o vastă bază documentară, cu invocarea actelor oficiale, a scrierilor deja publicate, dar şi cu destule referiri la texte inedite din arhiva proprie a autorului, texte care văd pentru prima oară lumina tiparului. Rigurozitatea construcţiei şi stilul alert, pe alocuri uşor polemic (Paul Polidor consideră, de pildă, că mass-media românească este insuficient implicată în relatarea fenomenului azerbaidjan, a realităţilor din ţara prietenă), deschiderea la un dialog sincer, frust oferă cititorului o lectură antrenantă şi extrem de instructivă. Prezenta lucrare, elaborată de Paul Polidor, membru în consiliul de conducere al Asociaţiei de Prietenie România-Azerbaidjan, se înscrie în marcanta serie a contribuţiilor valoroase realizate, în anii din urmă, de către admiratorii statornici ai istoriei şi culturii milenare azere. Paul Polidor, acest desferecător de frumuseţi spirituale, ne oferă un nou prilej de a ne apropia de lumina cunoaşterii, mai ample şi mai nuanţate, a universului azer în ţara noastră.

———————

*Volumul „Lideri şi contexte: relaţiile româno-azere în aria interferenţelor (1992-2008)” de Paul Polidor (2009) este primul volum editat în România despre relaţiile româno-azere, el fiind urmat, în 2010, de cartea „Relaţiile dintre Republica Azerbaidjan şi România”, semnat de Faxri Karimli şi tipărit de Editura Top Form. Materialul volumului de faţă a fost la origine textul disertaţiei de masterat susţinută de Paul Polidor pe 13 martie 2009 cu titlul “Relaţiile româno-azere în aria interferenţelor (1992-2008)” la UNIVERSITATEA SPIRU HARET – Bucureşti, FACULTATEA DE ISTORIE, MUZEOLOGIE ŞI ARHIVISTICĂ. Masterat: “România în relaţiile internaţionale”/ Conducător: prof. univ.dr. Alesandru Duţu. Comisia a fost formată din: prof. univ. dr. Gheorghe Onişoru; prof. univ. dr.Ştefan Lache; prof. univ. dr.Alesandru Duţu. La susţinerea acestei lucrări de disertaţie a asistat prof. univ. dr. Dumitru Balan (preşedintele Societăţii de Prietenie dintre România şi Azerbaigean). Consilier de specialitate: Samir Melikli – Ambasada Republicii Azerbaigean în România (n.edit.).

Pin It on Pinterest